56919300 2107 Drain Pouch WH S
56919310 2107 Drain Pouch WH L

2107 Drain_Pouch WH

HK$50.00Price

換貨 : (只可更換一次)
義乳及胸圍 : 更換任何呎碼可於7天內辦理 
(以銷售發票日期計算,請出示發票正本) 
(如需更換, 請保留義乳的內外包裝盒及掛於胸