57124112 Venice HB 71241 mln bl/ro 38B
57124132 Venice HB 71241 mln bl/ro 42B
57124142 Venice HB 71241 mln bl/ro 44B
57124152 Venice HB 71241 mln bl/ro 46B

71241 Venice HB

HK$750.00 Regular Price
HK$600.00Sale Price

換貨 : (只可更換一次)
義乳及胸圍 : 更換任何呎碼可於7天內辦理 
(以銷售發票日期計算,請出示發票正本) 
(如需更換, 請保留義乳的內外包裝盒及掛於胸圍上的牌子, 否則, 恕不受理。)
(換貨及退貨服務不包括特價貨品。)


退貨 :  已開銷售單貨品一律不可退回現金/信用卡換貨 : (只可更換一次)

           義乳及胸圍 : 更換任何呎碼可於7天內辦理 (以銷售發票日期計算,請出示發票正本)

(如需更換, 請保留義乳的內外包裝盒及掛於胸圍上的牌子, 否則, 恕不受理。)